• برای اقامت دائمی کارآفرینان خارجی که نامه حمایتی از یک صندوق سرمایه گذاری Venture Capital کانادایی مشخص، سازمان سرمایه گذار ( Angel) یا یک شتاب دهنده کسب وکار (Incubator) برای استارت آپ خود را بدست آورده اند، برنامه ویزای استارت آپ فرصتی ویژه فراهم میکند.
  • برای تسریع زمان طولانی انتظار برای متقاضیان، بیشترین ظرفیت ها تحت طرح های چندساله ۲۰۲۳-۲۰۲۵ به برنامه ویزای استارت آپ اختصاص داده شده اند.
  • به عنوان نتیجه ای از این اقدامات، سقف اقامت دائم تخمین زده شده برای گروه استارت آپ از تعداد سال ۲۰۲۲ سه برابر شده است. برنامه ریزی های بیشتر در سال های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نیز پیش بینی شده است. پردازش و پذیرش بیشتر درخواست ها به کاهش زمان انتظار کمک خواهد کرد.
  • با توجه به زمان طولانی انتظار برای متقاضیان به دلیل علاقه زیاد به برنامه ویزای استارت آپ، IRCC گزینه مجوز کار موقت برای متقاضیان SUV را تغییر خواهد داد و اجازه می دهد تا به جای مجوز کار یک ساله که آنها را محدود به کار اختصاصی برای استارت آپ خود می کرد، برای ۳ سال مجوز کار باز یا نامحدود داشته باشند. این اقدام باعث آسان تر و جذاب تر شدن برای بنیان گذاران استارت آپ می شود که به کانادا بیایند و در انتظار پردازش برنامه اقامت دائمی شان، کسب وکار خود را توسعه دهند.
  • مجوز کار برای هر عضوی از تیم کارآفرینان در دسترس خواهد بود. در حال حاضر، فقط اعضای تیم کارآفرینانی که به عنوان افراد ضروری و فوری در کانادا توسط سازمان مشخصی که استارت آپ را حمایت می کند، شناخته شده اند، میتوانند درخواست کنند.
  • IRCC برنامه ها را با اولویت بندی اجرا خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که درخواست هایی که از سرمایه متعهد پشتیبانی می شوند یا توسط یک شتاب دهنده کسب وکاری که عضو شبکه تکنولوژی کانادا است تأیید شده اند، به جلوی صف درخواست ها حرکت کنند.
  • اولویت بندی ها برای همه درخواست های اقامت دائمی در حال حاضر در صف و درخواست های جدید اعمال خواهد شد.
Menu